ഇരിങ്ങോല്‍ കാവിന്റെ വശ്യതയിലേക്ക് ..

ഇരിങ്ങോല്‍ കാവിന്റെ വശ്യതയിലേക്ക് ..

ഒരു കാലത്ത് കാടുകളും കാവുകളും മനുഷ്യന് പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു. കാടിന് നടുവിലെ സര്‍പ്പകാവുകളും അമ്പലങ്ങളുമൊക്കെ മുത്തശ്ശി കഥകളിലൂടെ കേട്ടുള്ള അറിവുകള്‍ മാത്രമെ…